บริษัท แอลเอส การประเมิน จำกัด

ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย                                                            ร่วมใจส่งเสริมวิชาชีพผู้ประเมิน

349/ 80 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร: 02 448 2765; 08 1351 3157; 086 0802870 Fax: 02 448 2765

The Office for National Education Standards and Quality Assessment

สมศ.

 
           News  and  Documentary                                   หน้าแรก ข่าวและประกาศ ภาพกิจกรรม กระดานข่าว                 Link ทางด้านวิชาการ  
 

รายชื่อผู้ประเมิน

 บจก.แอลเอส การประเมิน

ทั้งหมด 61 คน

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 นาย เชาวชล ชลชีวะ
2 นาย เธียรไชย ปลันตา
3 นางสาว เพ็ญแข นิติโชติ
4 นาย เสริม แสงอรุณ
5 นางสาว เสาวนีย์ สุระหิรัญ
6 นาย โชดก ขำรักษา
7 นาย ไพบูลย์ กลิ่นเกษร
8 นางสาว กนกพรรณ คงสวัสดิ์ศรีสุข
9 นาย กริช กิตติโมรากุล
10 นางสาว กัญญชิตา ภูมิโคกรักษ์
11 นาง    
12 นาง กาญจนา จันทร์ไพจิตร
13 นาง กาญจนา บุญชัง
14 นาง กีรติกา แพงลาด
15 นาย    
16 นาย จงกล ชมพันธุ์
17 จสอ. จตุรงค์  กุลแก้ว
18 นางสาว ฉันทิพย์ ปีเลย์
19 นาย ชออม วัชรเวท
20 นาย ชุมพจน์ พรพงษ์กุล
21 นาย ชูชาติ เชื้อสงฆ์
22 นาย ณัฐวุฒิ ดวงรัตน์
23 นางสาว ณิธัญดา เกิดเมืองบัว
24 นาย ทวี เบญจศิริวัฒนา
25 นางสาว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร
26 น.ส. นงลักษณ์  ศิริภูริพัฒน์
27 นาย นพพน สัมฤทธิ์สุวรรณ
28 นาย นพรัตน์ ปิยะนาสวัสดิ์
29 นาย นิรันดร์ มัชฌเศรษฐ์
30 นาง นุชลีพร จิตแกล้ว
31 นาง ประนอม สัมฤทธิ์สุวรรณ
32 นาย พลลพ สัมฤทธิ์สุวรรณ
33 นาย พีรเวช สำลีดี
34 นาง ภาณี  เชื้อแย้ม
35 นางสาว ภีรดา ศรีทอง
36 นาง ยุพดี อาภาจันทร์
37 นาง ยุวพา ทองพร้าว
38 นางสาว รสริน รอดจำนงค์
39 นาง ระพีพรรณ ขำรักษา
40 นาย วรเศรษฐ์ ณฐพงศ์ภักดิ์
41 นาย วันชัย ฉลวยเจริญวงศ์
42 นาง วัลย์ภา ฉายศรี
43 นาย วินัย เฟื่องฟุ้ง
44 ผ.ศ. วีระ ประเสริฐศิลป์
45 นาง ศิริขวัญ สร้อยศิริ
46 นาง ศิริจันทรา โคกสี
47 นาย สงคราม สุคนธทรัพย์
48 นาย สมจิตต์ ปัญญามัง
49 นาย สมบูรณ์ เสนีย์ศรีสกุล
50 นาย สมศักดิ์ ทับห่วง
51 นาย สมศักดิ์ วงศ์บุตร
52 นาย สมหมาย สมจิต
53 นาย สามารถ มาลี
54 นาย สุมิตร์ อิทธิธีรรักษ์
55 นาย สุรพล เอี่ยมอู่ทรัพย์
56 นาง สุวรรณา สุวรรณอ่อน
57 นาง สุวลี แสงแก่นเพ็ชร์
58 นางสาว อนัญญา วงศ์พิทักษ์
59 นาย อรุณ รักษาทรัพย์
60 นางสาว อัญชัน สุรเดชดิลก
61 นาง อุดมพร พัสถาน

 

ผู้ประเมินทั้งหมด 141 คน

 (สีเหลืองเป็นผู้ที่บัตรหมดอายุรอต่อบัตร)

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ดร. ญาฏา  
2 ดร. ชลัช กลิ่นอุบล
3 ดร. ทวีวรรณ อินดา
4 ดร. สวัสดิ์ ภู่ทอง
5 ดร. สาธิต สันนะกิจ

6

ผศ.ดร. จรวยพร ศรีศศลักษณ์
7 ผศ.ดร. พรพรรณ สมบูรณ์
8 ดร. วัชรี จรจำรัส
9 น.ท.หญิง ภัทรา โพธิ์ตาด
10 น.ท.หญิง วราภรณ์ ศาสโนปถัมภ์
11 จสอ. จตุรงค์  กุลแก้ว
12 น.ส. นงลักษณ์  ศิริภูริพัฒน์
13 น.อ. ดำรง ภู่เจริญ
14 น.อ.หญิง อภิรดี จันทวงศ์
15 นอ. วิเลิศ สมาบัติ
16 นอ.หญิง ชมพู พัฒนพงษ์
17 นาง กาญจนา จันทร์ไพจิตร
18 นาง กาญจนา บุญชัง
19 นาง กีรติกา แพงลาด
20      
21      
22 นาง จันทรา ไชยเสน
23 นาง นุชลีพร จิตแกล้ว
24      
25 นาง ประนอม สัมฤทธิ์สุวรรณ
26 นาง ปราณี ชูศรี
27 นาง พวงน้อย สุดดี
28 นาง พาณี ยวงทอง
29 นาง ภัสสุรีย์ เจริญศิริ
30 นาง ภาณี  เชื้อแย้ม
31 นาง ภาวิดา ขอล้อมกลาง
32 นาง มณเทียร พิมพ์ไกร
33 นาง มัญชรี บุนนาค
34 นาง มุฑิตา ไหลประสิทธิ์พร
35 นาง ยุพดี อาภาจันทร์
36 นาง ระพีพรรณ ขำรักษา
37 นาง รักษ์ชินี พงศ์ธรรมรัตน์
38 นาง รัชฎาภรณ์ พุภูเขียว
39 นาง วรรณเปรม ไมตรีจิตต์
40 นาง วัลย์ภา ฉายศรี
41 นาง วิภาภรณ์ โทพล
42 นาง ศิริกุล สัพพะเลข
43 นาง ศิริขวัญ สร้อยศิริ
44 นาง ศิริจันทรา โคกสี
45 นาง ศิริพร รื่นจิตต์
46      
47 นาง สุธิตา สีมา
48 นาง สุปราณี มณีท่าโพธิ์
49 นาง สุวลี แสงแก่นเพ็ชร์
50 นาง อมร นิตย์ภักดี
51 นาง อุดมพร พัสถาน
52 นาง ประคอง ญาตินิยม
53 นาง  อาภาพร พานทอง
54 นางสาว กนกพรรณ คงสวัสดิ์ศรีสุข
55 นางสาว กัญญชิตา ภูมิโคกรักษ์
56 นางสาว จารุวรรณ อนันตยะ
57 นางสาว ฉันทิพย์ ปีเลย์
58 นางสาว ชนัญชิดา วีรวิทยา
59 นางสาว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร
60 นางสาว ประพิณพร ขจรบุญ
61 นางสาว พนิดา จันทร์กระจ่าง
62 นางสาว พรทิพย์ การะกัน
63 นางสาว พัชริน ล้อมสาย
64 นางสาว พิชญ์พิมล กานดารักษ์
65 นางสาว เพ็ญแข นิติโชติ
66 นางสาว ภีรดา ศรีทอง
67 นางสาว ภีรนันท์ กล้าหาญ
68 นางสาว มนจุฑา นฤโรจนวารี
69 นางสาว รัตนภรณ์ แซ่จุง
70 นางสาว รำไพพรรณ กฤษณพันธุ์
71 นางสาว วราพร ศิริรัตนาคินทร์
72 นางสาว วัชรินทร์ นุ้ยคดี
73 นางสาว วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ
74 นางสาว วิไลลักษ์ อินทร์สด
75 นางสาว ศิริจงกล อริยะวนกิจ
76      
77 นางสาว สมศรี ศิริขวัญชัย
78 นางสาว สุกัญญา หมื่นศรี
79 นางสาว สุขุมาลย์ ชลการ
80 นางสาว สุชีรา มัธยมจันทร์
81 นางสาว สุดา ชาญพนา
82 นางสาว สุพัตรา ปราณี
83 นางสาว สุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์
84 นางสาว สุภาภรณ์ สงค์ประชา
85      
86 นางสาว อัญชัน สุรเดชดิลก
87 นางสาว อุรดี กิจจำเริญสกุล
88 นาย กริช กิตติโมรากุล
89 นาย กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
90 นาย    
91 นาย จงกล ชมพันธุ์
92 นาย ชนก จรจำรัส
93 นาย ชออม วัชรเวท
94      
95 นาย ชัยณรงค์ ศรีสุข
96 นาย ชุมพจน์ พรพงษ์กุล
97 นาย เชิดศิริ เขียวเขว้า
98 นาย โชดก ขำรักษา
99 นาย ณัฐวุฒิ ดวงรัตน์
100      
101 นาย เถลิงศักดิ์ ศรีดี
102 นาย ทวี เบญจศิริวัฒนา
103 นาย ทศพร พรนิคม
104 นาย ธนวัฒน์ ตรีโพลา
105 นาย ธรา พัฒนโชติ
106 นาย ธีรศักดิ์ คีรีรัตน์
107 นาย เธียรไชย ปลันตา
108 นาย นพพน สัมฤทธิ์สุวรรณ
109 นาย นพรัตน์ ปิยะนาสวัสดิ์
110 นาย นิติพันธ์ คุณประเสริฐ
111 นาย นิรันดร์ มัชฌเศรษฐ์
112 นาย ประสาน อร่ามวาณิชย์
113 นาย ปราโมทย์ วงศ์เมือง
114 นาย พลลพ สัมฤทธิ์สุวรรณ
115 นาย พิทักษ์ เกิดคง
116 นาย ยงยุทธ ช่วยตระกูล
117 นาย รัฐภูมิ กลำพบุตร
118 นาย วัชระ สุขสราญ
119 นาย วันชัย ฉลวยเจริญวงศ์
120 นาย วินัย เฟื่องฟุ้ง
121 นาย วิสุทธิ์ อริยภิญโญ
122 นาย วีระ พลอยครบุรี
123      
124 นาย ศุภกร แช่มเกษม
125      
126 นาย สมจิตต์ ปัญญามัง
127 นาย สมบูรณ์ เสนีย์ศรีสกุล
128 นาย สมศักดิ์ ทับห่วง
129 นาย สมศักดิ์ พุกปราง
130 นาย สมศักดิ์ วงศ์บุตร
131 นาย สมหมาย สมจิต
132 นาย สามารถ มาลี
133 นาย สุมิตร์ อิทธิธีรรักษ์
134 นาย สุรพล เอี่ยมอู่ทรัพย์
135 นาย เสริม แสงอรุณ
136 นาย อุกฤษ น้านิรัติศัย
137 นาย ไพฑูรย์ เดชบุญมี
138 นาย ไพบูลย์ กลิ่นเกสร
139 นาย วรเศรษฐ์ ณฐพงศ์ภักดิ์
140 นาย ธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
141 ผ.ศ. วีระ ประเสริฐศิลป์

รายชื่อผู้ประเมินอภิมาน บจก.แอลเอส การประเมินทั้งหมด 17 คน

ที่  คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 นาง ประนอม สัมฤทธิ์สุวรรณ
2 นาย    
3 นาย นพพน สัมฤทธิ์สุวรรณ
4 นาย รัฐภูมิ กล่ำพบุตร
5 นาย นิติพันธ์ คุณประเสริฐ
6 นาง ปราณี ชูศรี
7 นาง ศิริจันทรา โคกสี
       
9 นาย ธรา พัฒนโชติ
10 นาย วิสุทธิ์ อริยภิญโญ
11 จสอ. จตุรงค์  กุลแก้ว
12 นาย วีระพงษ์ ตังตระกูล
13 นาย พลลพ สัมฤทธิ์สุวรรณ
14 ผศ. พวงน้อย สุดดี
15 นาง มัญชรี บุนนาค
16 นางสาว อัญชัน สุรเดชดิลก
       

ู้ประเมิน Down Load เอกสารที่ต้องใช้ในการประเมินได้ที่มุมผู้ประเมิน โดยใช้ username และ password ที่ให้ไปครับหากจำไม่ได้ก็สมัครมาใหม่ ครับ

 

 

 

 

ข่าวสมัครผู้ประเมิน                     

       ปัจจุบัน สมศ.กำลังปรับปรุงหลักสูตรการอบรมผู้ประเมินแบบรอบ 3 ซึ่งหากเสร็จแล้วก็จะมีการเปิดอบรมผู้ประเมินใหม่ต่อไป หากมีการเปิดรับผู้ประเมินใหม่ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ผู้สมัครไว้รับทราบต่อไปครับ

  รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิอบรมที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ชื่อ - นามสกุล (ลำดับที่) รุ่นที่อบรม
   

 

ชื่อ - นามสกุล ำดับที่
   

   รายชื่อผู้ที่บริษัทฯสมัครที่ ม.ช. ทาง Internet

ชื่อ - นามสกุล ำดับที่
   

ดูรายละเอียดต่างของ ม.ช. ที่ http://www.onesqa-cm.com

  มทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้สมัครของ บจก. แอลเอส การประเมิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล(ลำดับที่) รุ่นที่อบรม
   

  ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ส่งเงินค่าสมัคร 6,200 บาท แก่หน่วยอบรม มทสโดย โอนก่อนกำหนดอบรมไม่น้อยกว่า 10 วัน และห้ามโอนก่อนกำหนดอบรม 30 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชีได้สองวิธีดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1

บัญชีชื่อ มทส.เทคโนธานีรายรับ

หมายเลขบัญชี 707-2-23218-0

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิธีที่ 2

ส่งเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ และต้องระบุชื่อในธนาณัติให้ตรงกับชื่อผู้สมัคร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธนาณัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการเทคโนธานี

ที่อยู่ ฝ่ายโครงการกิจกรรมและโครงการพิเศษ เทคโนธานี

เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

(แล้วแฟกซ์เอกสารการโอนเงินคือสลิบการโอนเงินหรือสำเนาธนาณัติไปที่เบอร์ 044-224814 เพื่อยืนยันและเป็นหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน)

(มีข้อสงสัยเรื่องการโอนเงินติดต่อ 044-224817 )

   ผู้สมัครที่มีรายชื่อข้างบนเป็นเพียงรายชื่อที่บริษัทฯได้ดำเนินการนำใบสมัครของท่านไปยื่นสมัครให้ที่หน่วยอบรมของสมศ.ตามที่ประกาศเท่านั้น และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม   สมศ.ได้ประกาศผู้มีสิทธิให้เข้ารับการอบรมแล้ว ซึ่งทุกคนต้องส่งเงินค่าอบรมไปให้หน่วยอบรม ตามกำหนดที่ สมศ.ระบุหากใครไม่โอนก็จะถือว่าสละสิทธิทันที กำหนดการติวเข้ม คลิ๊ก ครับ !!!

  มวล.ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมแล้ว

ผู้สมัครของบจก. แอลเอส การประเมิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

   รายชื่อผู้สมัครใหม่รอการยื่นขออบรม

 

 

   แบ่งจำนวนผู้สมัครตามภูมิภาคได้ดังนี้

  1. ภาคเหนือ                    7 คน

  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   40 คน

  3. ภาคกลาง                  30 คน

  4. ภาคใต้                      7 คน

  5. ภาคตะวันออก               4 คน

ผู้สมัครท่านใดที่สมัครแล้วแต่ไม่มีชื่อขอให้แจ้งมาที่บริษัทฯด้วยครับ และทางบริษัทฯได้ส่งเอกสารพร้อม CD วิชาการไปให้ทุกท่านตามที่มีชื่อข้างบนแล้ว หากผู้ที่มีชื่อยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวขอให้แจ้งมาที่ 08-9181-94824หรือแจ้งทาง WebBoard บริษัทฯจะจัดส่งให้ใหม่ครับ และทางบริษัทฯขออภัยหากเกิดข้อผิดพลาด ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครมาที่บริษัทฯหรือเอกสารไม่ครบให้รีบส่งมาด่วนเพราะประมาณเดือนตุลาคมทาง มทส. จะเปิดรับผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ทางบริษัทฯกำลังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด กำหนดการติวเข้ม คลิ๊กที่นี่ครับ !!!

   บริษัทฯจะรับผู้ที่จะอบรมกับสมศ.ไปเรื่อยๆจนกว่าสมศ. จะไม่มีการเปิดรับอบรมอีก ซึ่งทางบริษัทฯก็จะหยุดรับผู้สมัครเช่นกัน ซึ่งคาดว่าปีหน้าคงจะปิดการอบรม ผู้ที่สมัครแม้จะมีมากเกิน 50 คน แต่เมื่อถึงตอนที่ สมศ.แจ้งผู้มีสิทธิอบรมและแจ้งให้โอนเงินก็จะมีหลายท่านที่ไม่พร้อมตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมก็จะน้อยไปด้วย บางท่านแม้ชำระเงินค่าอบรมแล้วแต่เมื่อถึงวันอบรมก็ไม่ได้ไปทำให้เสียสิทธิอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นจึงอยากจะแจ้งผู้ที่สมัครไว้แล้วว่า หากท่านมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ารับการอบรมผู้ประเมินฯ ช่วงนี้ให้ท่านเก็บเงินค่าอบรม 6,200 บาทไว้ต่างหากให้พร้อม เมื่อหน่วยอบรมของสมศ.แจ้งให้โอนเงินค่าอบรม จะได้โอนได้ทันทีเพราะว่าหน่วยอบรมของสมศ. จะให้สิทธิและลำดับการอบรม ตามลำดับที่โอนเงินก่อนหลังครับ ไม่อยากให้เสียโอกาสเพราะหากปิดการอบรมแล้วก็คงต้องรออีกนาน ถึงจะมีการเปิดอบรมและสอบอีกรอบ!!!!!

มีคำถามอะไรถามได้ที่ Web Board

  รายชื่อผู้เข้าอบรมแล้วและรอผลสอบ

  

 

   ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกคน เราเชื่อมั่นในความสามารถของทุกท่าน ผลสอบออกเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบทันทีครับ เพื่อความรวดเร็วในการขอมีบัตรประจำตัวผู้ประเมินขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นรีบส่งเอกสารการขอมีบัตรมาให้บริษัทฯตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยครับไม่ต้องรอให้ผลสอบประกาศ โดยสามารถ download เอกสารได้ที่นี่

มีคำถามอะไรถามได้ที่ Web Board 

 

 

รวม Link ทางวิชาการ

ดูข่าวประกาศ สมศ. 
รูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน
ฏิรูปการเรียนออนไลน์
การเรียนนอกแบบ
การศึกษาไทยต่ำจริงหรือ?
ข้อมูลสัมมนา สมศ.
เอกสารเผยแพร่ สมศ.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทความประกันคุณภาพ
หาทุนเรียนเมืองนอก
เยี่ยมกระทรวงศึกษา
ค้นหาโรงเรียนต่างๆ
ข้อมูลทางการศึกษา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
ทางไกลผ่านดาวเทียม
อินเตอร์เน็ตไทยศึกษา
ยืมเงินเรียน
เรียนทางอินเตอร์เน็ต
วิชาการดอทคอม
เตรียมเอ็นทรานซ์
แผนที่จังหวัดต่างๆ
สำนักงาน กทม.
ชมแหล่งท่องเที่ยวไทย
สำนักการศึกษา กทม.
สำนักทดสอบทางการศึกษา

หน่วยอบรมผู้ประเมิน

ม.สุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มวล.
ม.เชียงใหม่
มศว.
ม.ขอนแก่น
.โยนก

Link มหาวิทยาลัย

เครือข่ายมหา'ลัย
ม.มหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.เกษตร
ม. มศว.
ม.ศิลปากร
ม.รามคำแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.ลาดกระบัง
ม.พระนครเหนือ
ม.บางมด
ม.นิดา
ม.ait
ม.เอเชีย
ม.สยาม
ม.อัสสัมชัญ
ม.กรุงเทพฯ
ม.อีสเทอร์นเอเชีย
ม.หัวเฉียวฯ
ม.เกษมบัณฑิต
ม.เกริก
ม.มหานคร
ม.รังสิต
ม.เซนต์จอห์น
ม.ศรีปทุม
ม.หอการค้า
ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันเทคโนราชมงคล
ม.ราชภัฏ
ม.บูรพา
ม.ณิวัฒนา
ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.แม่โจ้
ม.พายับ
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.ขอนแก่น
ม.มหาสารคาม
ม.สุรนารี
ม.สงขลา
ม.ทักษิณ
ม.วลัยลักษณ์


 

สงสัยอะไรถามได้ที่นี่

WebBoard

ผู้สนใจเยี่ยมชม

administrator

Google


 

Last updated : 18-Jan-2012

 


Copyright 2004 LS kranpramol Company Limited   Email: lskranpramol@hotmail.com, lskranpramol@yahoo.com  WebMailMember


ติดต่อ - ฝ่ายบุคคล - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายการเงิน -  Lomsainet - LS advance - Vovan Product - Tawvalthai - Webmaster